Späť na aktuality

Aktuality • Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS) v Trnave

4.-5.10.2007

Dňa 4. a 5. októbra 2007 sa v Trnave konalo zasadnutie Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS). Prvá časť rokovania ZISS sa konala 4. októbra podvečer v hoteli Inka s témou: „Prehľad možností čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov v období rokov 2007 - 2013.“ Druhý deň zasadnutia slávnostne otvoril primátor mesta Trnava Štefan Bošnák, ktorý privítal takmer 70 informatikov z celého Slovenska. Vyjadril názor, že informatizácie miest je dôležitá pre rozvoj elektronických služieb a spokojnosť občanov. Zdôraznil nenahraditeľné miesto informatikov pri prechode na euro.

Odborná časť zasadnutia začala prezentáciou informatizácie mesta Trnavy. V ďalších prednáškach boli predstavené multifunkčné kiosky spoločnosti Gamo, DeskTop Management System OptimAccess Solution od spoločnosti Infoconsult. Oblasti kriminality sa venovala prednáška súdneho znalca Jaroslava Ostera a záver konferencie bol venovaný prezentácii firmy Microsoft o softvérových riešeniach vhodných pre elektronickú komunikáciu s občanom.


Informatici samospráv Slovenska pripomínajú povinnosť štátnej správy dodržiavať pri komunikácii schválené štandardy pre informačné systémy verejnej správy. Členovia ZISS žiadajú, aby dôležité koncepčné návrhy ako štúdie uskutočniteľnosti, národné strátegie rozvoja informatizácie boli pred ich schválením pripomienkované samosprávami. Účastníci konferencie odporúčajú vybudovať samostatné útvary informatiky začlenené na úrovni strategických odborov a priamo podliehajúcich prednostovi resp. primátorovi. Tomuto zaradeniu má zodpovedať aj mzdové ohodnotenie informatikov, ktoré je v súčasnosti nižšie ako u porovnateľných odborníkov v komerčnej oblasti.


V prvý deň konferencie sa uskutočnilo aj stretnutie časti Poradného výboru projektu Zodpovedne.sk. Členovia Poradného výboru boli oboznámení s projektom, jeho cieľmi a dohodlo sa, že informatici samospráv Slovenska budú trénermi projektu, ktorí budú šíriť informácie o projekte a poskytovať základnú pomoc občanom v tejto oblasti na najnižšej úrovni – v obciach a mestách Slovensika.


autor:Vladimír Kanás