eTurizmus

Multimediálna knižnica KamVyrazit.sk vznikla v roku 2000 ako súčasť projektu Mesto.sk. Cieľom projektu je vybudovanie centrálnej, verejnej databázy obrazového, zvukového, textového a elektronického obsahu profesionálnej kvality a tým vytvoriť predpoklady na podporu propagácie cestovného ruchu. Projekt sa zameriava na zber, triedenie a distribúcia informácií z oblasti cestovného ruchu a to najmä kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a národného kultúrneho dedičstva Slovenska. Hlavný komunikačný kanál je internet, ktorý má najlepšie možnosti zberu a distribúcie multimediálnych súborov. Úlohou projektu je aj štandardizáciou riešení elektronického obsahu tak, aby mohli byť využité aj v iných verejných informačných portáloch, v štátnych inštitúciách, v súkromnom sektore (internetové stránky podnikateľov, služby mobilných operátorov, cestovné kancelárie), v treťom sektore ako aj v zahraničí.

Najväčším prínosom projektu KamVyrazit.sk v oblasti cestovného ruchu (CR) je jeho regionálna pôsobnosť - prepojenie so samosprávou a zároveň celoslovenská pôsobnosť. Práve poslanci, primátori miest, starostovia obcí a mestských častí a predsedovia VÚC tvoria, riadia a smerujú cestovný ruch na Slovensku. Mestské informačné strediská, turistické informačné kancelárie, správy mestských športovísk, vodných plôch, parkov, kultúrne domy, kultúrne centrá, kiná, organizovanie jarmokov, festivalov, o tom všetkom rozhodujú miestni volení zástupcovia občanov. V ich kompetencii je vypracovávať a schvaľovať stratégie rozvoja CR, priority miest a obcí, vyčleňovať finančné prostriedky na CR v rozpočte samospráv.

Projekt získal ocenia: 2001 Čestné uznanie Ministra kultúry SR za projekt "Mesto.sk - KamVyrazit.sk" a propagáciu národného kultúrneho dedičstva Slovenska doma a v zahraničí a 2003 čestné uznanie "SlovakPrix MultiMedia" za projekt Mesto.sk a KamVyrazit.sk v súťaži o najlepšiu multimediálnu internetovú stránku na Slovensku v kategórii Vedomosti, objavovanie a kultúrne dedičstvo.