[ späť ]

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POTVRDENIE

o pridelení identifikačného čísla (IČO) a identifikácii v Štatistickom registri

IČO: 37832069

Údaje o podniku, podnikateľovi, organizácii
Názov: Občianske združenie eSlovensko
Adresa sídla: M. R. Štefánika 13, 984 01 Lučenec
Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Odvetvie ekonomickej činnosti - hlavná činnosť (OKEČ): 91332 Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov
Dátum vzniku: 11.04.2002
Osobné údaje podnikateľa (fyzickej osoby)
Meno a priezvisko: neuvedené
Rodné číslo: neuvedené
Adresa bydliska: neuvedené
UPOZORNENIE
V zmysle zákona NRSR o štátnej štatistike č. 540/2004 Z.z. máte povinnosť oznamovať stálym pracoviskám ŠÚ SR všetky zmeny v hore zapísaných údajoch.
V styku so štatistickými orgánmi uvádzajte svoje IČO.
Kontaktná adresa s príslušným štatistickým orgánom:
Štatistický úrad Slovenskej republiky - Krajská správa v Banskej Bystrici
Trieda SNP 75
974 89 Banská Bystrica
tel.: 048/4323226
fax: 048/4144767, 4112906
e-mail: neuvedené
Dátum vydania:
16.04.2002
Za správnosť:
Miroslava Šoučíková
Pečiatka a podpis:
vr. Šoučíková, pečiatka Štatistického úradu SR