[ späť ]
Článok 11

Zánik združenia

1. O zániku združenia rozhoduje VZ. Združenie zaniká:
1.1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
1.2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie, ktoré zrealizuje likvidátor určený Správnou radou. Pri likvidácii vyrovná likvidátor všetky dlhy a záväzky a zvyšný majetok združenia odovzdá neziskovým organizáciám s podobným predmetom činnosti. Zánik združenia oznámi Ministerstvu vnútra SR do 15 dní po ukončení likvidácie.
Článok 12

Záverečné ustanovenia

1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Dokument obsahuje nasledovné pečiatky a ochranné známky:
1. veľká okrúhla pečiatka: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (14)
2. 2x kolková známka 500.- Sk, malá okrúhla pečiatka: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (8)
3. štvorcová pečiatka - prepis obsahu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Registrácia vykonaná dňa 11.4.2002, Číslo spisu: VVS/1-900/90-19943
4. vlastnoručný podpis a textová pečiatka: JUDr. Stanislav SEČICA, riaditeľ Odboru Všeobecnej vnútornej správy